Om oss Bolagsordning

Bolagsordning för Aktiebolaget Sjöbohem

Organisationsnummer 556650-0665

§ 1 Firma
Bolagets firma är Aktiebolaget Sjöbohem.

§ 2 Styrelsens säte
Styrelsen ska ha sitt säte i Sjöbo kommun, Skåne län.

§ 3 Verksamhetsföremål
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Sjöbo kommun förvärva, äga, bebygga, förvalta, förädla och försälja fastigheter och tomträtter för att tillhandahålla bostadslägenheter och därtill hörande kollektiva anordningar, lokaler för kommunens verksamhet inkl. den verksamhet som bedrivs av kommunalförbund och kommunala bolag samt tillgodose små företags behov av lokaler och där jämte även äga bostadsrättslägenheter. I bolagets verksamhet ingår också försäljning av facility management till Sjöbo kommuns verksamheter, kommunalförbund och kommunala bolag samt utförande av tjänster enligt lagen om valfrihetsystem (LOV) inom hemtjänsten till personer boende i bolagets bostadslägenheter.

§ 4 Ändamål med bolagets verksamhet
Bolaget ska med iakttagande av kommunallagens lokaliseringsprincip främja bostadsförsörjningen i Sjöbo kommun och i första hand tillhandahålla kommuninvånarna i Sjöbo kommun goda bostäder. Uthyrningen ska bedrivas enligt affärsmässiga principer och hyresgästerna ska erbjudas möjlighet till boendeinflytande.

Uthyrning av lokaler till näringsidkare ska bedrivas enligt affärsmässiga principer och syfta till att, med iakttagande av lokaliseringsprincipen och befogenhetslagen, främja näringslivets utveckling inom kommunen.
Bolaget ska med beaktande av vad i ovanstående stycken sagts söka tillgodose behovet av lokaler och bostadslägenheter för alla kategorier.

Bolaget ska svara för uthyrning av lokaler och utföra facility management till den kommunala verksamheten i syfte att tillhandahålla ändamålsenliga lokaler och fastighetsrelaterade tjänster med god kvalitet och med optimalt resursutnyttjande. Verksamheten ska bedrivas med iakttagande av förbudet mot spekulativ verksamhet och enligt affärsmässig principer med tillämpande av självkostnadsprincipen.

Bolaget ska med iakttagande av lokaliseringsprincipen och enligt affärsmässiga principer bidra till att öka antalet aktörer inom ramen för LOV genom att erbjuda service inom valfrihetssystem inom hemtjänst till personer boende i bolagets hyreslägenheter.

Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla Sjöbo kommun.

§ 5 Fullmäktiges rätt att ta ställning
Bolaget ska bereda kommunfullmäktige i Sjöbo kommun tillfälle att ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas.

§ 6 Aktiekapital
Bolagets aktiekapital ska utgöra lägst 20 miljoner kronor och högst 80 miljoner kronor.

§ 7 Antal aktier
I bolaget ska finnas lägst 20 000 aktier och högst 80 000 aktier.

§ 8 Styrelse
Styrelsen ska bestå av lägst fem och högst sju ledamöter.

Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Sjöbo kommun för tiden från den årsstämma som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den årsstämma, som följer närmast efter nästa val till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse.

§ 9 Revisorer
För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor. För revisor får av bolagsstämman en revisorssuppleant utses.

§ 10 Lekmannarevisor
För samma mandatperiod som gäller för bolagets styrelse ska kommunfullmäktige i Sjöbo kommun utse två lekmannarevisorer.

§ 11 Kallelse till bolagsstämma
Kallelse till en bolagsstämma ska ske genom brev med post till aktieägarna tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman. Vad som gäller för ledamot i kommunfullmäktige framgår av ”Ägarpolicy Sjöbo kommun”.

§ 12 Utomståendes närvarorätt vid bolagsstämman
Allmänheten har rätt att närvara vid årsstämman.

§ 13 Ärenden på årsstämma
På årsstämman ska följande ärenden förekomma till behandling:

 1. Stämmans öppnande;
 2. Val av ordförande för stämman;
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd;
 4. Val av en justeringsperson;
 5. Godkännande av dagordning;
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
 7. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorerns granskningsrapport;
 8. Beslut om
  a. fastställelse av resultat- och balansräkning,
  b. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
  c. ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören;
 9. Fastställande av arvoden åt styrelsen, lekmannarevisorn och revisorn med suppleanter;
 10. I förekommande fall anmälan av kommunfullmäktige i Sjöbo kommun beslut rörande styrelseledamöter och lekmannarevisorer;
 11. I förekommande fall val av revisor och revisorssuppleant;
 12. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 14 Bolagsstämmans kompetens
Beslut i följande frågor ska alltid fattas av bolagsstämman.

 • Bildande av bolag
 • Köp eller försäljning av bolag eller andel i sådant
 • Köp eller försäljning av fast egendom överstigande belopp om 40 000 000 SEK exkl. moms i de fall projektet inte är beställt av kommunfullmäktige.
 • Investering i fast egendom överstigande ett belopp om 40 000 000 SEK exkl. moms i de fall projektet inte är beställt av kommunfullmäktige.
 • Ram för upptagande av krediter.
 • Ställande av säkerhet.
 • Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 15 Räkenskapsår
Kalenderåret ska vara bolagets räkenskapsår.

§ 16 Firmateckning
Styrelsen får ej bemyndiga annan än styrelseledamot eller verkställande direktör att teckna bolagets firma. Sådant bemyndigande får endast avse två personer i förening. För löpande förvaltningsåtgärder tecknas firman av verkställande direktören.

§ 17 Inspektionsrätt
Kommunstyrelsen i Sjöbo kommun äger rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock endast i den mån hinder ej möter på grund av författningsreglerad sekretess.

§ 18 Ändring av bolagsordning
Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Sjöbo kommun.

Denna bolagsordning antogs vid bolagsstämman 2020-12-28 efter godkännande av kommunfullmäktige i Sjöbo 2020-12-16 enligt § 166.

Design av Creative Army