Mer fokus på radon i ny lag

I den nya strålskyddslagen ersätts gränsvärdet för befintliga bostäder med ett referensvärde med krav på att strålskyddet ska optimeras. Optimeringen innebär att åtgärder ska vidtas för att så långt som möjligt och rimligt – med hänsyn till befintlig teknisk kunskap samt samhälleliga och ekonomiska faktorer – begränsa både sannolikheten för exponering, antalet personer som exponeras och storleken…

Source

Source: Sabo